Przegląd Książki 2020

ORG pttk-jpg Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
herb_przeglad Samorząd
Województwa
Wielkopolskiego
MTP-large Międzynarodowe
Targi
Poznańskie

Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 

 

 

28 Ogólnopolski Przegląd Książki
Krajoznawczej i Turystycznej
14-16 lutego 2020 Poznań „Tour Salon”

 

REGULAMIN 2020

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 2020

 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

REGULAMIN

28 OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KSIĄŻKI KRAJOZNAWCZEJ I TURYSTYCZNEJ TARGI REGIONÓW I PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
TOUR SALON POZNAŃ 2020

I. Informacje ogólne

 1. Organizatorami 28 Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej, zwanego dalej Przeglądem, są:
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, w imieniu którego działają Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Centralna Biblioteka PTTK, Oddział Poznański PTTK i Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych.
 1. Celem Przeglądu jest promocja wartościowych publikacji krajoznawczych i turystycznych, dotyczących Polski i ukazujących się na rynku księgarskim w dowolnym języku.
 2. Przegląd objęty został patronatami:
 • Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka,
 • Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek,
 • Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
 1. Przegląd towarzyszyć będzie 31. Targom Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON, które odbędą się w Poznaniu w dniach 14-16 lutego 2020 r.
 2. Zgłoszone do Przeglądu wydawnictwa prezentowane będą na wystawie, podczas 31. Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2020.

II. Regulamin Przeglądu

 1. Przegląd składa się z dwóch części:
 • a) konkursu na najlepsze wydawnictwa,
 • b) wystawy zgłoszonych wydawnictw.
 1. W Przeglądzie mogą wziąć udział:
 • wydawcy literatury krajoznawczej i turystycznej,
 • autorzy,
 • związki twórcze,
 • organizacje społeczne.

Każdy zgłaszający może przedstawić dowolną liczbę publikacji wydanych w latach 2018–2019, bez względu na format i liczbę tomów. Z udziału w Przeglądzie wyłączone są publikacje nagrodzone w 27 Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej
i Turystycznej.

 1. Do Przeglądu kwalifikowane będą publikacje dotyczące obszaru Polski w granicach historycznych. Oceniane będą też publikacje dotyczące obszarów przygranicznych, jeżeli stanowią geograficzną lub regionalną całość (euroregiony).
 1. Publikacje są zgłaszane i oceniane w następujących kategoriach:
 • a) albumy krajoznawcze,
 • b) przewodniki,
 • c) monografie oraz inne opracowania krajoznawcze,
 • d) mapy i atlasy,
 • e) wydawnictwa dla dzieci,
 • f) informatory krajoznawcze.
 1. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie do 15 listopada 2019 pisemnego zgłoszenia wraz z jednym egzemplarzem publikacji na adres:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Centralna Biblioteka

Ul. Senatorska 11

00-075 WARSZAWA

z dopiskiem: 28 Przegląd

Tel. +48 831 80 65

Kom. 513 773 306

przegladksiazki@przegladksiazki.pl

 

oraz uiszczenie opłaty w wysokości 50 zł za każde wydawnictwo zgłoszone w kategoriach wymienionych w pkt. 4a-e lub 25 zł za zgłoszenie w kategorii wymienionej w pkt 4f.

 1. Zgłoszenie, którego formularz dostępny jest na stronie www.przegladksiazki.pl, powinno zawierać:
 • a) pełną nazwę zgłaszającego, adres z kodem pocztowym, NIP, telefon, adres e-mail i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów z organizatorami Przeglądu,
 • b) wykaz zgłaszanych publikacji, obejmujących następujące dane: autor, tytuł, miejsce i rok wydania, liczba tomów, kategoria konkursu, do jakiej zgłaszana jest publikacja.
 • c) kopię dowodu wpłaty kwoty wpisowego.
 1. Opłatę za udział w Przeglądzie należy wpłacić na rachunek:

Oddział Poznański PTTK

Stary Rynek 89/90

61-773 Poznań

PKO BP 50 1020 4027 0000 1902 0323 2196

z dopiskiem: 28 Przegląd

 1. W przypadku braku wpłaty w wymaganym terminie, zgłoszone wydawnictwa nie będą oceniane.
 2. Członkowie Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, członkowie Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych oraz regionalne pracownie krajoznawcze PTTK mają prawo do bezpłatnego zgłoszenia do udziału w konkursie nie więcej niż dwóch publikacji, pod warunkiem dołączenia wyczerpującego uzasadnienia.
 3. Zgłaszający przesyłają publikacje na swój koszt, w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem.
 4. Zgłoszone publikacje oceni oraz wybierze laureatów jury złożone z krajoznawców, znawców sztuki edytorskiej i kartografów (z wyłączeniem autorów i wydawców zgłoszonych publikacji). Za przebieg prac jury odpowiada przewodniczący, zaś funkcję sekretarza pełni komisarz przeglądu. Jury ma prawo do nieprzyznawania wszystkich wyróżnień regulaminowych.
  Przedmiotem oceny będzie przede wszystkim krajoznawcza zawartość publikacji, forma prezentacji walorów opisywanego terenu oraz poziom edytorski nadesłanych publikacji, w szczególności:
 • a) w zakresie walorów treściowych:
  • jakość dokumentacji krajoznawczo-turystycznej,
  •  język i styl wypowiedzi,
  • użyteczność (zasób oraz pojemność informacji krajoznawczej i turystycznej),
 • b) w zakresie sztuki edytorskiej:
  • opracowanie graficzne i estetyczne,
  • staranność opracowania edytorskiego (adiustacja, obróbka ilustracji, redakcja techniczna),
  • jakość poligrafii.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyeliminowania z konkursu publikacji, które nie noszą cech literatury krajoznawczej i turystycznej lub nie spełniają warunków regulaminu. W tym przypadku wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 2. Laureaci otrzymują dyplomy i statuetki honorowe nadane wspólnie przez marszałka Województwa Wielkopolskiego, Międzynarodowe Targi Poznańskie i Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, przyznawane za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w poszczególnych kategoriach. Przewidywane jest również przyznawanie nagród i wyróżnień ufundowanych przez organizacje oraz instytucje związane z krajoznawstwem i turystyką. Kryteria i sposób ich przyznawania określa fundator. Uroczyste wręczenie dyplomów i wyróżnień nastąpi w czasie TOUR SALONU 2020
 3. Regulamin Przeglądu dostępny jest na stronach internetowych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego www.pttk.pl i Przeglądu www.przegladksiazki.pl

III. Postanowienia końcowe

 1. Werdykt prac jury zostanie opublikowany na stronie internetowej w ciągu 10 dni od daty posiedzenia. Uczestnicy Przeglądu katalog z wynikami oraz spisem wydawców i wszystkich publikacji zgłoszonych do udziału w Przeglądzie mogą pobrać ze strony internetowej www.przegladksiazki.pl .
 2. Organizatorzy przewidują promocję konkursu w mediach z wykorzystaniem publikacji zgłoszonych do udziału w Przeglądzie.
 3. Przesłane publikacje po Przeglądzie przekazane zostaną do zbiorów bibliotecznych Centralnej Biblioteki PTTK im. K. Kulwiecia w Warszawie, gdzie będą udostępniane na ogólnie przyjętych zasadach.

 

Warszawa – Poznań, lipiec 2019 roku.

 

 

 

Patronat Honorowy

polska_organizacja_turystyczna
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 Polskie Towarzystwo 
Wydawców Książek

Patronat Medialny

poznaj_swoj_kraj-large
logowydawcacom